Paint as Figure - Zheng Wei gallery image
Zheng Wei: Portrait No. 1, 2011. Woodcut and mixed media, 23.5 x 24 in.