Paint as Figure - Zheng Wei gallery image
Zheng Wei: Portrait No. 2, 2010. Woodcut and mixed media, 24 x 23 in.